Постанова від 8 грудня 2006 р. №1686 Київ Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів

      

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

від 8 грудня 2006 р. N 1686

Київ

 

Про затвердження Державної типової програми реабілітації

   Відповідно до статті 16 Закону України "Про реабілітацію 
інвалідів в Україні" ( 2961-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну типову програму реабілітації інвалідів
(далі - Програма), що додається.
2. Міністерству охорони здоров'я:
разом з Міністерством праці та соціальної політики розробити
на основі визначених Програмою критеріїв та вимог до
реабілітаційних заходів проект Положення про індивідуальну
програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету
Міністрів України;
разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури
і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами
місцевого самоврядування забезпечити виконання Програми і
надсилати Міністерству праці та соціальної політики до 1 лютого
року, що настає за звітним, інформацію про стан справ для її
узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 15 лютого.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ДЕРЖАВНА
типова програма реабілітації інвалідів

Загальна частина
Ця Програма спрямована на забезпечення системного підходу до
організації реабілітації, послідовності і наступності в проведенні
багатопрофільних реабілітаційних заходів, запровадження державних
реабілітаційних стандартів і установлення контролю за якістю
реабілітаційних послуг.
На даний час в Україні налічується близько
2,5 млн. інвалідів, у тому числі 122,6 тис. дітей-інвалідів.
Частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення
становить близько 5 відсотків.
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для
інвалідів, затверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від
20 грудня 1993 р. N 48/96 ( 995_306 ), передбачають рівні стартові
можливості для всіх осіб незалежно від їх психофізичного розвитку,
стану здоров'я, віку, статі, соціально-економічного статусу і
визначають такі цільові сфери - доступність до матеріального
оточення, інформації та комунікацій, освіти, зайнятість, підтримка
доходів і соціальне забезпечення, сімейне життя і свобода
особистості, культура, відпочинок, спорт і релігія.
Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є визначення гарантованих державою переліків
реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації,
виробів медичного призначення, що надаються інваліду чи
дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку,
статі, виду захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових
умовах.
Для досягнення мети Програми необхідно забезпечити виконання
таких завдань:
реалізація інвалідами їх конституційних прав;
проведення державної політики у сфері реабілітації інвалідів,
сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;
системний підхід до організації реабілітації інвалідів;
послідовність і наступність у проведенні багатопрофільних
реабілітаційних заходів;
контроль за якістю послуг з медичної, психолого-педагогічної,
фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної,
побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів
реабілітації, виробів медичного призначення.
Порядок виконання Програми
Програма виконується шляхом складення індивідуальних програм
реабілітації для інвалідів медико-соціальними експертними
комісіями, для дітей-інвалідів - лікарсько-консультативними
комісіями лікувально-профілактичних закладів.
Обсяг реабілітаційних послуг, що надаються за індивідуальною
програмою реабілітації інваліда та дитини-інваліда, не може бути
менший від передбаченого Програмою.
Для виконання Програми розроблено перелік послуг, що
надаються інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату та
центральної і периферичної нервової системи (додаток 1), перелік
послуг, що надаються інвалідам з психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю (додаток 2), перелік послуг, що надаються
інвалідам з ураженням органів слуху (додаток 3), перелік послуг,
що надаються інвалідам з ураженням органів зору (додаток 4),
перелік послуг, що надаються інвалідам з ураженням внутрішніх
органів (додаток 5), перелік послуг, що надаються інвалідам з
онкологічними захворюваннями (додаток 6).
Індивідуальна програма реабілітації для інваліда та
дитини-інваліда визначається згідно з переліком реабілітаційних
послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного
призначення залежно від нозологій захворювань.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань, місцевих бюджетів, а також інших джерел.
Очікувані результати
Визначення гарантованого державою переліку реабілітаційних
послуг, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного
призначення, які надаються інваліду чи дитині-інваліду з
урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду
захворювання (каліцтва) безоплатно або на пільгових умовах
забезпечить системний підхід в організації реабілітації інвалідів
і дітей-інвалідів, послідовність і наступність у проведенні
багатопрофільних реабілітаційних заходів, спрямованих на
відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і
соціального рівня життєдіяльності особи з метою сприяння її
інтеграції в суспільство.
Координація та контроль за виконанням Програми
Координація та контроль за виконанням Програми покладаються
на Мінпраці.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з ураженням
опорно-рухового апарату та центральної і
периферичної нервової системи

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 0 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |реконструктивна хірургія |лікувально-профілактичні | | |заклади | |профілактичні заходи | | |--------------------------------+-------------------------------| |санаторно-курортне лікування |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |кінезотерапія |заклади | | | | |лікувальний масаж |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | |лікувальна фізкультура |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |загальноосвітні школи (школи- | | |інтернати) | |професійний відбір | | | |загальноосвітні санаторні школи| | |(школи-інтернати) | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |центри соціально-психологічної | |соціально-побутовий патронаж |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | |працетерапія |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | |спеціальний одяг |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |спеціальні крісла колісні |органи у справах сім'ї, молоді | |(коляски) для занять окремими |та спорту | |видами спорту | | | |регіональні центри з фізичної | |шведська стінка, інші спеціальні|культури і спорту інвалідів | |тренажери |"Інваспорт" | | | | |фізкультурно-спортивне |дитячо-юнацькі спортивні школи | |обладнання |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів | | | | |комп'ютерні програми для |органи праці та соціального | |навчання |захисту населення | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| |Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |реконструктивна хірургія |лікувально-профілактичні | | |заклади | |профілактичні заходи | | | |санаторно-курортні заклади | |санаторно-курортне лікування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |кінезотерапія |заклади | | | | |лікувальний масаж |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | |лікувальна фізкультура |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |заклади освіти і науки | |професійна орієнтація | | | |служба зайнятості | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |центри соціально-психологічної | |соціально-побутовий патронаж |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | |працетерапія |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | |спеціальний одяг |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |спеціальні крісла колісні |органи у справах сім'ї, молоді | |(коляски) для занять окремими |та спорту | |видами спорту | | | |регіональні центри з фізичної | |шведська стінка, інші спеціальні|культури і спорту інвалідів | |тренажери |"Інваспорт" | | | | |фізкультурно-спортивне |дитячо-юнацькі спортивні школи | |обладнання |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів | | | | |комп'ютерні програми для |органи праці та соціального | |навчання |захисту населення | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| |Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |реконструктивна хірургія |лікувально-профілактичні | | |заклади | |профілактичні заходи | | | |санаторно-курортні заклади | |санаторно-курортне лікування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | | | | |ерготерапія |лікувально-профілактичні | | |заклади | | | | |кінезотерапія |реабілітаційні установи | | | | |лікувальний масаж | | | | | |лікувальна фізкультура | | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |реабілітаційні установи | |соціально-побутовий патронаж | | | |навчальні заклади всіх типів | |працетерапія | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засоби реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | |спеціальний одяг |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання в
установленому порядку.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з психічними
захворюваннями та розумовою відсталістю

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 0 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |психіатрична допомога |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | | | |профілактичні заходи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання |установи соціального | | |обслуговування | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |лікувальна фізкультура |заклади | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |спеціальні загальноосвітні | | |школи (школи-інтернати) | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |професійна освіта | | | |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | | | | |(поновлення трудової діяльності |підприємства, установи, | |інваліда за колишньою або за |організації незалежно від | |новою професією) |відомчого підпорядкування | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |дитячо-юнацькі спортивні школи | |фізкультурно-спортивної |інвалідів | |реабілітації інвалідів | | | |недержавні суб'єкти | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |навчальні заклади всіх типів | | | | |заняття спортом |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |центри соціально-психологічної | |соціально-побутовий патронаж |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | |працетерапія |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для |навчальні заклади всіх типів | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією |центри психолого-педагогічної і| | |соціальної реабілітації | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- |органи у справах сім'ї, молоді | |спортивне обладнання і |та спорту | |спорядження, спортивний інвентар| | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| |Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |психіатрична допомога |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | | | |профілактичні заходи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання |установи соціального | | |обслуговування | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |лікувальна фізкультура |заклади | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |заклади освіти і науки | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |служба зайнятості | | | | |професійний відбір |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |фізкультурно-спортивної | | |реабілітації інвалідів |недержавні суб'єкти | | | | |навчально-тренувальні заняття з |навчальні заклади всіх типів | |фізичної культури і спорту | | | |установи соціального | |заняття спортом |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |центри соціально-психологічної | |соціально-побутовий патронаж |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | |працетерапія |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |недержавні суб'єкти | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для |навчальні заклади всіх типів | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією |центри психолого-педагогічної і| | |соціальної реабілітації | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- |органи у справах сім'ї, молоді | |спортивне обладнання і |та спорту | |спорядження, спортивний інвентар| | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| |Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |психіатрична допомога |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | | | |профілактичні заходи | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |лікувальна фізкультура |заклади | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування меблів, |органи праці та соціального | |встановлення обладнання для |захисту населення | |адаптації житлових приміщень | | | |установи соціального | |навчання основних соціальних |обслуговування | |навичок | | | |реабілітаційні установи | |соціально-побутовий патронаж | | | |навчальні заклади всіх типів | |працетерапія | | | |недержавні суб'єкти | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для |навчальні заклади всіх типів | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією |центри психолого-педагогічної і| | |соціальної реабілітації | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |недержавні суб'єкти | ------------------------------------------------------------------
    Додаток 3 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з ураженням
органів слуху

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 6 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |слухопротезування | | | | | |реконструктивна хірургія | | | | | |кохлеарна імплантація | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |інші навчальні заклади всіх | | |типів | | | | | |навчальні заклади УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |служба зайнятості | | | | |професійний відбір |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади усіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | | | | | |підприємства і установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | | | | |підприємства, установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або новою |підприємства, установи, | |професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | | | | | |підприємства, установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів | | | | |працетерапія |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи УТОГ | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального | |спілкування, факси та інші |захисту населення | |сурдотехнічні засоби | | | |УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації центри соціально- | | |психологічної реабілітації для | | |дітей та молоді з | | |функціональними обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |комп'ютерні програми для |навчальні заклади всіх типів | |навчання | | | | | |спеціальні підручники | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Слухові апарати |заклади охорони здоров'я | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |слухопротезування | | | | | |реконструктивна хірургія | | | | | |кохлеарна імплантація | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |навчальні заклади УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |навчальні заклади | |професійна орієнтація | | | |служба зайнятості | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | | | | | |підприємства, установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | | | | | |підприємства, установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | | | | | |підприємства, установи УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації реабілітаційні | | |установи, в тому числі | | |Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів в | | |м. Євпаторії і Західний | | |реабілітаційно-спортивний центр| | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів | | | | |працетерапія |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи УТОГ | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального | |спілкування, факси та інші |захисту населення | |сурдотехнічні засоби | | | |УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |комп'ютерні програми для |навчальні заклади всіх типів | |навчання | | | | | |спеціальні підручники | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Слухові апарати |заклади охорони здоров'я | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |слухопротезування | | | | | |реконструктивна хірургія | | | | | |кохлеарна імплантація | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів | | | | |працетерапія |установи соціального | | |обслуговування | | | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |реабілітаційні установи УТОГ | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального | |спілкування, факси та інші |захисту населення | |сурдотехнічні засоби | | | |УТОГ | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Слухові апарати |заклади охорони здоров'я | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання в
установленому порядку.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з ураженням
органів зору

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 0 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |кінезотерапія | | | |лікувально-профілактичні | |лікувальний масаж |заклади | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |загальноосвітні школи (школи- | | |інтернати) | |професійний відбір | | | |загальноосвітні санаторні школи| |професійна освіта |(школи-інтернати) | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки фізичних можливостей |відомчого підпорядкування | | | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |спеціальні магнітофони |органи праці та соціального | | |захисту населення | |електронні записні книжки з | | |брайлівським і мовним виводом |УТОС | | | | |телевізійні збільшувальні | | |прилади | | | | | |тифломагнітоли | | | | | |читаючі машини | | | | | |прилад для письма шрифтом Брайля| | | | | |папір для писання рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | | | | |диктофони | | | | | |плеєри для відтворення | | | | | |звукозапису | | | | | |годинник | | | | | |тростини тактильні | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів | | | | |комп'ютерні програми для | | |навчання | | | | | |книги із спеціальним рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я | |індивідуальні) | | | | | |Окуляри | | | | | |Контактні лінзи | | | | | |Лупи | | | | | |Гіперокуляри | | | | | |Світлофільтри | | | | | |Діафрагмальні, мінусові ручні | | |лінзи | | | | | |Акустичні окуляри | | | | | |Епіпротези, орбітальний | | |імплантат для операції | | |енуклеації ока | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |заклади освіти і науки | |професійна орієнтація | | | |служба зайнятості | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та фізичних можливостей |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями, інші | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |спеціальні магнітофони |органи праці та соціального | | |захисту населення | |електронні записні книжки з | | |брайлівським і мовним виводом |УТОС | | | | |телевізійні збільшувальні | | |прилади | | | | | |прилад для письма шрифтом Брайля| | | | | |тифломагнітоли | | | | | |читаючі машини | | | | | |папір для писання рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | | | | |диктофони | | | | | |плеєри для відтворення | | |звукозапису | | | | | |годинник | | | | | |книги із спеціальним рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | | | | |тростини тактильні | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів | | | | |комп'ютерні програми для | | |навчання | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я | |індивідуальні) | | | | | |Окуляри | | | | | |Контактні лінзи | | | | | |Лупи | | | | | |Гіперокуляри | | | | | |Світлофільтри | | | | | |Діафрагмальні, мінусові ручні | | |лінзи | | | | | |Акустичні окуляри | | | | | |Тростини | | | | | |Епіпротези, орбітальний | | |імплантат для операції | | |енуклеації ока | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |кінезотерапія | | | |лікувально-профілактичні | |лікувальний масаж |заклади | | | | |лікувальна фізкультура |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основних соціальних |органи праці та соціального | |навичок |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |орієнтування, спілкування та | | |обміну інформацією: | | |--------------------------------+-------------------------------| |спеціальні магнітофони |органи праці та соціального | | |захисту населення | |електронні записні книжки з | | |брайлівським і мовним виводом |УТОС | | | | |телевізійні збільшувальні | | |прилади | | | | | |тифломагнітоли | | | | | |читаючі машини | | | | | |прилад для письма шрифтом Брайля| | | | | |папір для писання рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | | | | |диктофони | | | | | |плейєри для відтворення | | |звукозапису | | | | | |годинник | | | | | |книги із спеціальним рельєфно- | | |крапковим шрифтом Брайля | | | | | |тростини тактильні | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для освіти і | | |занять трудовою діяльністю: | | |--------------------------------+-------------------------------| |меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів | | | | |комп'ютерні програми для | | |навчання | | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я | |індивідуальні) | | | | | |Окуляри | | | | | |Контактні лінзи | | | | | |Лупи | | | | | |Гіперокуляри | | | | | |Світлофільтри | | | | | |Діафрагмальні, мінусові ручні | | |лінзи | | | | | |Акустичні окуляри | | | | | |Епіпротези, орбітальний | | |імплантат для операції | | |енуклеації ока | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання у
встановленому порядку.
   Додаток 5 
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам
з ураженням внутрішніх органів

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 0 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |кінезотерапія |заклади | | | | |лікувальний масаж |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | |лікувальна фізкультура |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |загальноосвітні школи (школи- | | |інтернати) | |професійний відбір | | | |загальноосвітні санаторні школи| | |(школи-інтернати) | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | | | | |Протезування клапанів | | | | | |Забезпечення кардіостимуляторами| | |(ШВРС) | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |кінезотерапія |заклади | | | | |лікувальний масаж |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | |лікувальна фізкультура |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |заклади освіти і науки | |професійна орієнтація | | | |служба зайнятості | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | | | | | |реабілітаційні установи | | |всі типи навчальних закладів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів та | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальне фізкультурно- | | |спортивне обладнання і | | |спорядження, спортивний | | |інвентар: | | |--------------------------------+-------------------------------| |тренажери |органи у справах сім'ї, молоді | | |та спорту | |фізкультурно-спортивне | | |обладнання |регіональні центри з фізичної | | |культури і спорту інвалідів | | |"Інваспорт" | | | | | |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | | | | |Протезування клапанів | | | | | |Забезпечення кардіостимуляторами| | |(ШВРС) | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів, інші | |профілактичні заходи |лікувально-профілактичні | | |заклади | |санаторно-курортне лікування | | | |санаторно-курортні заклади | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |органи медико-соціальної | | |експертизи | |ерготерапія | | | |лікувально-профілактичні | |кінезотерапія |заклади | | | | |лікувальний масаж |реабілітаційні установи | | | | |лікувальна фізкультура | | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Засоби пересування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |крісла колісні (коляски) різних |органи праці та соціального | |типів |захисту населення | | | | |палиці |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | |милиці |власності | | | | |допоміжні засоби для ходіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Спеціальні засоби для догляду: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні засоби для туалету |лікувальні заклади | | | | |допоміжні засоби для підіймання |органи праці та соціального | | |захисту населення | |крісла-стільці із санітарним | | |оснащенням | | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |ортопедичне взуття | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | | | | |Ендопротези та інші вироби | | |медичного призначення згідно із | | |стандартами МОЗ | | | | | |Протезування клапанів | | | | | |Забезпечення кардіостимуляторами| | |(ШВРС) | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання в
установленому порядку.

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686

ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам
з онкологічними захворюваннями

------------------------------------------------------------------ | Вид послуги | Надавачі | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 0 до 18 років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |лікувально-профілактичні | | |заклади, у тому числі | |профілактичні заходи |спеціалізовані відділення, | | |клініки інститутів | |медичне спостереження | | | |санаторно-курортні заклади | |реконструктивна хірургія | | | | | |санаторно-курортне лікування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |громадські організації | | |інвалідів | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри практичної психології та| |психологічна та педагогічна |соціальної роботи | |корекція | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |громадські організації | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна орієнтація |навчальні заклади всіх типів | | | | |професійний відбір |громадські організації | | |інвалідів | | | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |спеціальний одяг | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) | | та до 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |лікувально-профілактичні | | |заклади, спеціалізовані | |профілактичні заходи |відділення, клініки інститутів | | | | |медичне спостереження |санаторно-курортні заклади | | | | |реконструктивна хірургія | | | | | |санаторно-курортне лікування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Психолого-педагогічна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |психолого-медико-педагогічні | | |консультації | |психолого-педагогічна | | |діагностика |центри практичної психології та| | |соціальної роботи | |психолого-педагогічний патронаж | | | |центри соціально-психологічної | |психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та | |корекція |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |громадські організації | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів | | |(крім закладів, що надають | | колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до| | тому числі інтегроване та |пункту "Професійна | | інклюзивне навчання |реабілітація") | | | | | індивідуальна форма навчання | | | | | | дистанційна форма навчання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |громадські організації | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |Професійна реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я | |професійних здібностей | | | |навчальні заклади всіх типів | |професійна орієнтація | | | |служба зайнятості | |професійний відбір | | | |реабілітаційні установи | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна підготовка, |служба зайнятості | |перепідготовка та підвищення | | |кваліфікації |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів, | | |які здійснюють професійну | | |підготовку, перепідготовку та | | |підвищення кваліфікації | |--------------------------------+-------------------------------| |професійна освіта |навчальні заклади, де | | |створюються відповідні умови | | |згідно з державними соціальними| | |нормативами | | | | | |спеціалізовані навчальні | | |заклади системи Мінпраці | |--------------------------------+-------------------------------| |Трудова реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |пристосування та створення |підприємства, установи, | |робочого місця з урахуванням |організації незалежно від | |безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування | |інваліда | | | |служба зайнятості | | | | | |Фонд соціального захисту | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |раціональне працевлаштування |служба зайнятості | |(поновлення трудової діяльності | | |інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, | |новою професією) |організації незалежно від | | |відомчого підпорядкування | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізкультурно-спортивна | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді | |культури |та спорту | | | | |оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної | |фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів | |реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні | | |регіональні центри | |навчально-тренувальні заняття з | | |фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи | | |інвалідів | |заняття спортом | | | |громадські організації | | |інвалідів фізкультурно- | | |спортивної спрямованості, в | | |тому числі клуби, спортивні | | |федерації | | | | | |реабілітаційні установи, в тому| | |числі Національний центр | | |паралімпійської і | | |дефлімпійської підготовки та | | |реабілітації інвалідів і | | |Західний реабілітаційно- | | |спортивний центр | | | | | |навчальні заклади всіх типів | | | | | |установи соціального | | |обслуговування | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | | |обслуговування | |працетерапія | | | |центри соціально-психологічної | | |реабілітації для дітей та | | |молоді з функціональними | | |обмеженнями | | | | | |інші реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |спеціальний одяг | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | |----------------------------------------------------------------| | Вікова категорія від 55 (для жінок) | | та від 60 (для чоловіків) років | |----------------------------------------------------------------| | Послуги з реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Медична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |відновна терапія |лікувально-профілактичні | | |заклади, спеціалізовані | |профілактичні заходи |відділення, клініки інститутів | | | | |медичне спостереження |санаторно-курортні заклади | | | | |реконструктивна хірургія | | | | | |санаторно-курортне лікування | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фізична реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |консультування |лікувально-профілактичні | | |заклади | |кінезотерапія | | | |органи медико-соціальної | |лікувальний масаж |експертизи | | | | |лікувальна фізкультура |реабілітаційні установи | | | | | |громадські організації | | |інвалідів | |--------------------------------+-------------------------------| |Соціальна та побутова | | |реабілітація: | | |--------------------------------+-------------------------------| |навчання основним соціальним |органи праці та соціального | |навичкам |захисту населення | | | | |соціально-побутовий патронаж |установи соціального | |працетерапія |обслуговування | | | | | |реабілітаційні установи | | | | | |навчальні заклади всіх типів | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації | |----------------------------------------------------------------| |Спеціальні засоби для | | |самообслуговування: | | |--------------------------------+-------------------------------| |допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального | | |захисту населення | | | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | |--------------------------------+-------------------------------| |Протезні вироби: | | |--------------------------------+-------------------------------| |протезно-ортопедичні вироби |органи праці та соціального | | |захисту населення | |спеціальний одяг | | | |протезно-ортопедичні | | |підприємства всіх форм | | |власності | | | | | |УкрНДІпротезування | |----------------------------------------------------------------| | Забезпечення виробами медичного призначення | |----------------------------------------------------------------| |Сечоприймачі |заклади охорони здоров'я | | | | |Калоприймачі | | ------------------------------------------------------------------
________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання в
установленому порядку.