Постанова про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 03.12.2009 № 1301

     

                             

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 П О С Т А Н О В А

 від 3 грудня 2009 р. N 1301

 Київ

 

 Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів

 і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 762 ( 762-2011-п ) від 20.07.2011 }

Відповідно до частини п'ятої статті 38 Закону України "Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. N 1301

 

ПОРЯДОК

 забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами 

 { У тексті Порядку слова "бездомних громадян" замінено словами 
"бездомних осіб" згідно з Постановою КМ N 762 ( 762-2011-п )
від 20.07.2011 }

1. Цей Порядок визначає механізм безоплатного забезпечення
інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами (далі -
технічні засоби) для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених
органів, з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда або
дитини-інваліда з вираженими порушеннями функцій органів та
систем.
2. До технічних засобів, які отримують безпосередньо
інваліди, діти-інваліди або їх законні представники в закладах
охорони здоров'я для використання в амбулаторних та побутових
умовах, належать слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі,
високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням
сечі, калоприймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним
виводом: глюкометри, термометри та тонометри.
До технічних засобів, якими забезпечуються інваліди,
діти-інваліди в закладах охорони здоров'я для лікування в
стаціонарних умовах, належать штучні протези клапанів серця,
біфуркаційні судинні протези, лінійні судинні протези, кондуїти,
електрокардіостимулятори, оксигенатори, набори для проведення
коронарографії, набори для стентування коронарних судин без
лікувального покриття, набори для проведення аортокоронарного
шунтування, набори для імплантації механічного клапана серця,
однокамерні ШВРС (SSI) з біполярним електродом, двокамерні ШВР
(DDDR), кардіовертери-дефібрилятори однокамерні,
кардіовертери-дефібрилятори двокамерні, протези очей, епіпротези,
орбітальні імплантанти, протези щелеп, протези зубів, кохлеарні
імплантанти, голосові протези, протези вушної раковини, клапанні
лікворошунтуючі імплантанти, ендопротези суглобів, в тому числі
ендопротези суглобів з видовженням для онкологічних хворих.
3. Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними
засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та
в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на
зазначену мету.
4. Особи, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом,
що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, забезпечуються технічними засобами у порядку,
встановленому правлінням Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
5. Потребу у забезпеченні технічними засобами (крім
зубопротезування) визначають:
інвалідів - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК)
з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
дітей-інвалідів - лікувально-консультативні комісії
лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) з підготовкою
відповідного висновку.
6. Облік інвалідів і дітей-інвалідів, які мають право на
безоплатне забезпечення технічними засобами (далі - облік), ведуть
управління охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерство охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим (далі - територіальні органи
охорони здоров'я) за зареєстрованим місцем проживання осіб,
тримання під вартою або відбування кримінального покарання.
Територіальні органи охорони здоров'я мають право взяти, як
виняток, на облік у встановленому МОЗ порядку інваліда і
дитину-інваліда не за місцем реєстрації їх проживання.
Інваліди і діти-інваліди, що перебувають на повному
державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі,
закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах
соціальної адаптації, беруться на облік на підставі документів,
зазначених у пункті 7 цього Порядку, на підставі звернення
керівника відповідного закладу до територіальних органів охорони
здоров'я.
7. Для взяття на облік до територіальних органів охорони
здоров'я інвалід або законний представник інваліда,
дитини-інваліда подає заяву про взяття на облік за формою
( z0642-13 ), що затверджується МОЗ (далі - заява), разом з такими
документами:
1) паспортом або свідоцтвом про народження (для осіб віком до
16 років), або довідкою із слідчого ізолятора (для осіб, узятих
під варту) чи установи виконання покарань (для засуджених);
2) висновком МСЕК про встановлення інвалідності (для
дітей-інвалідів - висновок ЛКК) у разі, коли особа вперше
звертається до територіальних органів охорони здоров'я або коли
змінюється група і причина інвалідності;
3) індивідуальною програмою реабілітації (для інваліда і
дитини-інваліда) або висновком ЛКК щодо забезпечення технічними
засобами (для інвалідів, група інвалідності яких встановлена до
1 січня 2007 р. - безстроково або строк дії якої не закінчився);
4) посвідченням про взяття на облік (для бездомних осіб);
5) довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб,
які досягли 18-річного віку (за наявності);
6) паспортом з відміткою про наявність права здійснювати
платежі без ідентифікаційного номера (особам, які через релігійні
переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера);
7) довідкою про реєстрацію місця проживання для
дітей-інвалідів віком до 16 років та осіб, паспорти яких не
містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних
осіб).
Законний представник інваліда, дитини-інваліда подає
документи, що підтверджують його особу та повноваження як
законного представника.
Заява реєструється територіальним органом охорони здоров'я у
журналі реєстрації, що ведеться за формою ( z0642-13 ),
затвердженою МОЗ (далі - журнал реєстрації).
8. Дані, що містяться в зазначених у пункті 7 цього Порядку
документах, заносяться інвалідом або законним представником
інваліда, дитини-інваліда до заяви, після чого працівник
територіального органу охорони здоров'я, відповідальний за ведення
обліку, звіряє їх з поданими документами.
Інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда
відповідає за надані відомості. Подання документів, що містять
завідомо неправдиві відомості, є підставою для відмови у взятті на
облік.
Якщо до заяви додаються не всі документи, територіальний
орган охорони здоров'я повідомляє інваліду або законному
представнику інваліда, дитини-інваліда у триденний строк про
документи, які необхідно подати додатково.
9. У разі відсутності в територіальному органі охорони
здоров'я необхідного типу технічного засобу на момент подання
заяви інвалід або дитина-інвалід береться на чергу, що формується
за датою надходження заяви.
10. Територіальними органами охорони здоров'я після
забезпечення інваліда або дитини-інваліда відповідним технічним
засобом заповнюється картка забезпечення технічними засобами
( z0643-13 ) (далі - картка). Відповідні дані про забезпечення
інваліда або дитини-інваліда технічним засобом вносяться до
Централізованого банку даних з проблем інвалідності.
11. Дата подання заяви разом із документами, зазначеними у
пункті 7 цього Порядку, про що робиться відмітка в журналі
реєстрації, є днем звернення щодо забезпечення технічним засобом.
12. У разі зміни зареєстрованого місця проживання інвалід або
законний представник інваліда, дитини-інваліда звертається із
заявою до територіального органу охорони здоров'я за новим
зареєстрованим місцем проживання, який протягом п'яти робочих днів
з дня одержання заяви надсилає відповідний запит до
територіального органу охорони здоров'я за попереднім
зареєстрованим місцем проживання. Після одержання відповідного
запиту територіальний орган охорони здоров'я за попереднім
зареєстрованим місцем проживання передає у місячний строк картку
територіальному органу охорони здоров'я за новим зареєстрованим
місцем проживання. При цьому в журналі реєстрації, що зберігається
у територіальному органі охорони здоров'я за попереднім
зареєстрованим місцем проживання, робиться позначка "Вибув" із
зазначенням причини, а у територіальному органі охорони здоров'я
за новим зареєстрованим місцем проживання робиться позначка
"Прибув" із зазначенням дати.
13. Інвалід або дитина-інвалід знімається з обліку в журналі
реєстрації у разі:
1) анулювання відповідних медичних показань для забезпечення
технічним засобом;
2) втрати статусу інваліда;
3) виїзду на постійне місце проживання за кордон;
4) настання смерті.
У разі зняття з обліку в журналі реєстрації картка
зберігається у територіальному органі охорони здоров'я протягом
75 років.
14. Територіальні органи охорони здоров'я подають щороку до
15 березня до МОЗ звіт про кількість інвалідів і дітей-інвалідів,
які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку відповідно до
пункту 13 цього Порядку, а також інформацію про кількість
одержаних територіальними органами охорони здоров'я технічних
засобів, їх вартість, кількість виданих технічних засобів, а також
про їх залишок на початок та кінець звітного періоду.
Форму звіту ( z0644-13 ) затверджує МОЗ.
15. Тип технічного засобу визначає лікар, після чого інвалід
або дитина-інвалід направляється на МСЕК (або ЛКК) у встановленому
порядку з метою внесення відповідних даних до індивідуальної
програми реабілітації.
16. Територіальні органи охорони здоров'я забезпечують
технічним засобом інваліда і дитину-інваліда через заклади охорони
здоров'я, перелік яких затверджується наказом територіальних
органів охорони здоров'я, та установи, у яких тримаються особи,
взяті під варту, чи засуджені.
17. Заклади охорони здоров'я забезпечують інвалідів і
дітей-інвалідів технічними засобами на підставі відомості
( z0645-13 ), форма якої затверджується МОЗ, наданої
територіальним органом охорони здоров'я, в якій зазначаються,
зокрема, прізвище, ім'я та по батькові інваліда, дитини-інваліда,
для якої призначений технічний засіб, тип технічного засобу.
Відомість складається територіальним органом охорони здоров'я
з урахуванням черговості інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до
пункту 9 цього Порядку.
Інвалід або законний представник інваліда, дитини-інваліда
після пред'явлення документа, що посвідчує особу, та отримання
технічного засобу розписується у двох відомостях. Один примірник
відомостей з підписами повертається до територіального органу
охорони здоров'я, другий - зберігається в закладі охорони
здоров'я, що видає технічний засіб.
Заклад охорони здоров'я під час забезпечення технічним
засобом надає інваліду або законному представнику інваліда,
дитини-інваліда інструкцію щодо його експлуатації та талон на
гарантійний ремонт.
Для заміни технічного засобу після закінчення строку його
експлуатації або дострокової заміни інвалід або законний
представник інваліда, дитини-інваліда подає територіальному органу
охорони здоров'я заяву про його заміну за формою ( z0645-13 ),
затвердженою МОЗ.
Строк, на який видається технічний засіб, визначається
інструкцією фірми-виробника.
У разі коли строк, на який видається технічний засіб, менший
ніж один місяць, територіальні органи охорони здоров'я мають право
видати його інваліду або законному представнику інваліда,
дитини-інваліда у необхідній на період, не менший ніж один місяць,
кількості.
18. Діти-інваліди забезпечуються технічними засобами
першочергово у міру дорослішання.
19. Днем отримання інвалідом або законним представником
інваліда, дитини-інваліда технічного засобу вважається день видачі
його у користування.
20. У разі виникнення потреби у заміні технічного засобу за
медичними показаннями інвалід або законний представник інваліда,
дитини-інваліда на підставі довідки лікаря повторно звертається до
МСЕК чи ЛКК з метою отримання висновку.